Algemene Voorwaarden

ALGMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

Alecto is een merk van Commaxx International NV. Commaxx International NV verkoopt Alecto producten via haar dochtermaatschappij Lenco Benelux BV. Derhalve zijn de algemene voorwaarden van Lenco Benelux BV van toepassing op alle aanbiedingen op deze website.  

Deze website is alleen bedoeld voor consumenten die onze producten online willen bestellen en geleverd willen hebben in de Benelux, Duitsland, Frankrijk of Oostenrijk. Lenco Benelux B.V. aanvaardt geen bestellingen bestemd voor levering buiten Nederland of België. Door bij het bestellen een vinkje te zetten in het vak dat verwijst naar uw acceptatie van deze algemene voorwaarden en de bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze voorwaarden.

Lenco Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de gewijzigde voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

Artikel 2 Gegevens Lenco Benelux B.V.

Lenco Benelux B.V.

Vestigingsadres:

Thermiekstraat 1A
6361 HB Nuth

E-mailadres:

support@lenco.com

KvK-nummer:

63777002

Btw-nummer:

NL855396763B01

Artikel 3 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Lenco: Lenco Benelux B.V. (zie voor gegevens onder Artikel 2)

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Lenco Benelux BV worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Lenco Benelux BV;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Lenco Benelux BV;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Lenco Benelux BV ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Lenco Benelux BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 4 Doel, rechtsgeldigheid en werkingssfeer van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lenco Benelux BV en de consument en op alle aanbiedingen die www.lenco.com doet van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.

Artikel 5 Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De consument doet uitdrukkelijk afstand van eventueel door hem gehanteerde (inkoop)voorwaarden hoe ook genaamd en hoe ook gepresenteerd, zodanig dat enkel de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten, de totstandkoming en de uitvoering daarvan daaronder begrepen.

Artikel 6 Het aanbod

6.1

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6.2

Het aanbod is vrijblijvend. Lenco Benelux BV is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

6.3

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Lenco Benelux BV gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lenco Benelux BV niet.

6.4

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.5

Lenco Benelux BV kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6.6

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 7 De overeenkomst

7.1

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

7.2

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lenco Benelux BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lenco Benelux BV is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

7.3

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lenco Benelux BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Lenco Benelux BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

7.4

Lenco Benelux BV kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lenco Benelux BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7.5

Lenco Benelux BV zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Lenco Benelux BV waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Lenco Benelux BV deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

7.6

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.7

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 8 Herroepingsrecht

8.1

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Lenco Benelux BV bekendgemaakte vertegenwoordiger.

8.2

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.3

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 8.2.

8.4

Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Lenco Benelux BV retourneren, conform de door Lenco Benelux BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.5

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Lenco Benelux BV, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, aan Lenco Benelux BV kenbaar te maken. Het kenbaar maken kan de consument doen middels ons retourprogramma. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 30 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Retourneren kunnen ook gemeld worden via het modelformulier voor herroeping. Download het modelformulier.

8.6

Indien de klant na afloop van de in de voorgaande leden van dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht is de koop een feit.

Artikel 9 Kosten in geval van herroeping

9.1

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, neemt Lenco Benelux BV de kosten voor haar rekening.

9.2

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Lenco Benelux BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

9.3

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

9.4

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Lenco Benelux BV niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

10.1

Lenco Benelux BV kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Lenco Benelux BV dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

10.2

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
f. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
g. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
h. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Artikel 11 De prijs

11.1

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2

In afwijking van het vorige lid kan Lenco Benelux BV producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Lenco Benelux BV geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

11.3

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

11.4

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Lenco Benelux BV dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

11.5

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

11.6

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Lenco Benelux BV niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12 Conformiteit en Garantie

12.1

Lenco Benelux BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.2

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Lenco Benelux BV schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

12.3

De garantietermijn van Lenco Benelux BV komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Lenco Benelux BV is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

12.4

Voor de volledige garantiebepalingen verwijzen wij naar onze GARANTIEBEPALINGEN CONSUMENTEN.

Artikel 13 Levering

13.1

Lenco Benelux BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

13.2

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lenco Benelux BV kenbaar heeft gemaakt.

13.3

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Lenco Benelux BV geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

13.4

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

13.5

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

13.6

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Lenco Benelux BV het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

13.7

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Lenco Benelux BV zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Lenco Benelux BV.

13.8

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lenco Benelux BV tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Lenco Benelux BV bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Correspondentie

14.1

Alle correspondentie gaat via e-mail, waaronder, niet limitatief, facturen en eventuele betalingsherinneringen.

14.2

De consument is verplicht om een e-mailadres aan Lenco Benelux BV op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen hiervan moeten meteen aan Lenco Benelux BV worden doorgegeven op de door Lenco Benelux BV voorgeschreven wijze.

14.3

E- mails door Lenco Benelux BV verstuurd naar het door consument opgegeven e-mailadres worden geacht door de consument ontvangen te zijn.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

15.1

Door Lenco Benelux BV aan de consument geleverde goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten volledig aan ons zijn betaald.

15.2

Indien en voor zover Lenco Benelux BV zich op het eigendomsvoorbehoud kan beroepen, kan zij de betreffende goederen op elk gewenst moment bij de consument terugvorderen.

15.3

De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud van Lenco Benelux BV vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 16 Recht

16.1

Op alle overeenkomsten tussen Lenco Benelux BV en de consument en alle aanbiedingen van www.lenco.com aan de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

16.2

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

16.3

Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg.

Artikel 17 Vrijwaring

Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart consument Lenco Benelux BV van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en dergelijke, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

Artikel 18 Klachtafhandeling

Klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij Lenco Benelux BV worden ingediend. Een klacht indienen kan via onze klantenservice of een e-mail naar support@lenco.com. U kunt ook uw klacht kenbaar maken via het contactformulier op onze support pagina: https://support.lenco.com/nl/support/home. Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodigen hebben bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

Artikel 19 Overige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zullen de nietige of vernietigde bepalingen geacht te zijn vervangen door geldige bepalingen van eenzelfde strekking.